Energieke kick-off Kennistafel Bereikbaarheid Landelijk Gebied

In samenwerking met Hive-partner Rijksuniversiteit Groningen heeft Hive.Mobility op 2 februari een kennistafel georganiseerd op het thema Bereikbaarheid van het Landelijk Gebied, in het bijzonder aangaande Noord-Nederland. Onder leiding van prof. dr. ir. Taede Tillema en prof. dr. Jos Arts kwamen verschillende relevante maatschappelijke partijen uit Noord Nederland samen. Op een interactieve manier verkenden de aanwezigen de actuele uitdagingen rondom de bereikbaarheid van het landelijk gebied en identificeerden ze onderliggende kennisvragen. Dit alles met het doel om met praktijk en wetenschap tezamen de bereikbaarheid van het landelijk gebied verder te kunnen begrijpen en ontwikkelen.

In de levendige bijeenkomst kwam naar voren dat het van belang is om de bereikbaarheid van het landelijk gebied als onderwerp goed te definiëren en af te kaderen. Actuele vraagstukken zitten o.a. bij deelmobiliteit, hub-ontwikkeling, de leemte tussen OV-bereikbaarheid en autobereikbaarheid, het op peil houden van voorzieningen, vervoersarmoede en gedragsverandering.
De deelnemers aan de kennistafel waren het erover eens dat de bereikbaarheid van het landelijk gebied een actueel belangrijk maatschappelijk vraagstuk is en dat mobiliteit een middel is om een leefbaar landelijk gebied met elkaar te behouden.

Samen is een gezamenlijke aanpak verkend voor het verder brengen van het thema. Er wordt o.a. gewerkt aan een community deelmobiliteit, waar op 30 maart een Noord-Nederlandse bijeenkomst voor plaatsvindt. Verder is gebleken dat er behoefte is aan gezamenlijke dataverzameling, monitoring en kennisdeling aangaande de bereikbaarheid van het landelijk gebied.

Ben jij geïnspireerd geraakt en zou je ook graag een bijdrage willen leveren aan de Kennistafel Bereikbaarheid Landelijk Gebied? Mail ons!