Open colleges Smart Mobility in Noord Nederland

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe organiseren in het kader van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg een reeks Smart Mobility-colleges in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024.

Vanuit de Human Capital Agenda Smart Mobility worden open colleges georganiseerd. Deze colleges zijn onderdeel van het zij-instroomprogramma Slim en Groen Onderweg, waarin 15 deelnemers worden opgeleid tot adviseur slimme en groene mobiliteit. De colleges zijn vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het betreffende onderwerp en/of wil kennismaken met het programma en de deelnemers. Nieuwe én bekende onderwerpen worden behandeld, allemaal met een update van de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen in de maatschappij. Iedereen is welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur, in het provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4 in Groningen. Elk open college wordt afgesloten met een netwerkborrel om na te kunnen praten met de spreker en de andere aanwezigen.

Hieronder vind je een korte omschrijving van de colleges. Kijk voor een uitgebreidere toelichting op onze evenementenpagina. Klik voor meer informatie en om je aan te melden voor één of meerdere colleges op onderstaande knop.

3 november: State of the Art Smart Mobility (Serge van Dam – Topadviseur bij Rijkswaterstaat)

Je wordt meegenomen in actuele ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility op Europees, landelijk en regionaal niveau.

Meld je aan!

 

10 november: Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen? (Jos Vogt – Gemeente Westerwolde)

Jos Vogt van de gemeente Westerwolde neemt je mee in de realiteit van een kleinere gemeente in Noord Nederland. Je weet dat je zal moeten aanhaken, maar tegelijk vraag je je af hoe je de (eerste) stappen moet zetten en wie je in het proces moet meenemen.

Meld je aan!

24 november: Verkeer en evenementen – TT-Assen (Remco Meinen – Goudappel)

Remco Meinen van Goudappel neemt je mee in alle aspecten die komen kijken bij verkeersmanagement rondom evenementen. Van voorbereiding tot evaluatie. Centraal staat het jaarlijkse evenement TT-Assen.

Meld je aan!

1 december: Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam (Ronnie Poorterman – Regionaal Datateam Noord-Nederland)

Ronnie Poorterman neemt je mee in de digitaliseringsopgave en wat dit betekent voor alle wegbeheerders in Noord-Nederland. Ronnie is voorzitter van het RDT-NN en samen met de drie provincies en wegbeheerders bezig met de levering en borging van bepaalde data-items (Data Top 15).

Meld je aan!

8 december: Data en wijsheid (Luc Wismans – Goudappel/DAT Mobility)

Er staat de maatschappij en dus ook de sector verkeer en mobiliteit steeds meer data ter beschikking. Maar hoe gaan we wijselijk om met al die data? Welke data is relevant? Welke data is bruikbaar? En is alle data nodig? Welke data is veilig? In dit college neemt Luc Wismans, Innovatiemanager bij Goudappel/DAT Mobility, je mee in deze vragen.

Meld je aan!

15 december: Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit? (Marcel Schoemakers – NDW)

Het Nationaal Dataplatform Wegverkeer (NDW) vormt een belangrijke schakel in de publiek-private samenwerking bij het informeren van weggebruikers middels mobiliteitsdata. Marcel Schoemakers is bij het NDW medeverantwoordelijk dat allerlei mobiliteitsdata op een goede wijze en met de afgesproken kwaliteit beschikbaar worden gesteld (als open data).

Meld je aan!

12 januari: Drones in de mobiliteit-mix *Fieldtrip* (Egbert Swierts – Drone Delivery Services)

Drones kunnen een belangrijke aanvulling zijn in de behoefte aan mobiliteit. In dit geval vooralsnog in de urgente mobiliteit. Momenteel wordt onderzocht of drones in de nabije toekomst ook geschikt zijn om goederen af te leveren aan het buitengebied. Het bedrijf Drone Delivery Services is bezig met het beproeven van mogelijkheden die deze vorm van mobiliteit mogelijk maken.

Dit Open College vindt (in afwijking) plaats in Assen, Industrieweg 1, 9402 NP Assen.

Meld je aan!

19 januari: Deelmobiliteit en Hubs (Martin Courtz – Programmamanager Hub Groningen en Drenthe & Han-Paul van Westing – Deelmobiliteit Nederland)

De complexe maatschappelijke opgaven waar wij voor staan hebben vaak te maken met keuzes in het gebruik van schaarse ruimte. Deelmobiliteit en hubs kunnen een bijdrage leveren aan deze keuzes en zijn met een gestage opmars bezig. Naast fysieke keuzes betreft dit ook een bepaalde acceptatie van de maatschappij. Martin Courtz en Han-Paul van Westing nemen ons mee in ontwikkelingen en manieren van aanpak om deze transitie tot wasdom te laten komen.

Meld je aan!

26 januari: Fiets en gezondheid (Cor van der Klaauw – Hogeschool NHL Stenden)

Fietsmobiliteit gaat niet alleen om een goede fysieke fietsinfrastructuur, maar ook over gezondheid. De traditionele beleidskolommen zullen hiervoor moeten worden doorbroken. Andere werkrelaties moeten worden gelegd. Maar hoe pakt je dat aan? Cor van der Klaauw (docent Hogeschool NHL Stenden) neemt ons mee in mogelijke manieren hoe dit te doen.

Meld je aan!

2 februari: Parkeren en verblijven (Frans Fransen – RDW)

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) kennen we in Nederland als een landelijke uitvoeringsinstantie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Maar de RDW anticipeert ook op vele veranderingen in de maatschappij als het gaat om (auto)mobiliteit. Frans Fransen neemt ons mee op welke manier de RDW dat doet. Welke ontwikkelingen zien zij? Ligt de focus op parkeren of meer op het verblijven?

Meld je aan!

9 februari: Bereikbaarheid van het platteland (Felix Pot – RUG & Erik Wegh – Ewegh)

Momenteel is er maatschappelijk veel aandacht voor de vermeende voorzieningenkloof tussen stad en platteland. Hoewel de afstanden op het platteland groter zijn, blijkt het lastig om alleen op basis van reistijd te bepalen in hoeverre mensen bereikbaarheidsproblemen ervaren. In dit college onderzoeken we de verschillen tussen berekende bereikbaarheidsmaten en de daadwerkelijke beleving daarvan. Daarnaast bespreken we de implicaties voor het aandragen van mobiliteitsoplossingen om het platteland in de toekomst bereikbaar te houden.

Meld je aan!

16 februari: Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven (Frytskje Simonis – Ideeënwerk)

Om antwoorden te geven op de huidige complexe maatregelen zullen organisaties veel meer moeten samenwerken dan in het verleden. Ook organisaties met een verschillende aansturing en cultuur. Publiek-private samenwerking is daar een goed voorbeeld van. Maar op welke wijze werk je op een goede, effectieve en transparante manier samen? Frytskje Simonis heeft veel ervaring met nieuwe samenwerkingen in diverse sectoren (mobiliteit, zorg). Zij neemt ons mee in wat er komt kijken om sprake te laten zijn van professionele samenwerking en wat daarbij de juiste professionele opstelling is.

Meld je aan!

1 maart: Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme voertuigen (Peter Morsink – Royal HaskoningDHV)

De ontwikkeling van slimme, (deels) zelfrijdende voertuigen biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden om de weginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Dat brengt veel vragen met zich mee. Welke eisen moeten we bijvoorbeeld stellen aan de voertuig-wegkant interactie? Het LVMB liet onlangs een onderzoek uitvoeren waarbij niet de techniek, maar de rijtaak van de bestuurder als uitgangspunt diende. In dit open college licht Peter Morsink toe hoe we, vanuit de rijtaak bezien, tot een goed onderbouwd advies kunnen komen voor het toekomstbestendig maken van de weginfrastructuur.

Meld je aan!

8 maart: Ontwikkelingen en toepassingen waterstof (Marius Schiphof – Brunel)

Van de waterstof-techniek wordt ook een belangrijke bijdrage verwacht in de transitie naar groene mobiliteit. De techniek “concurreert” momenteel met de accu-technieken. Wat het uiteindelijk wordt…wie zal het zeggen? Of blijven beide technieken bestaan? Hebben ze verschillende toepassingsgebieden? Marius Schiphof van bedrijf Brunel neemt ons mee in de (actuele) ontwikkelingen.

Dit Open College vindt (in afwijking) plaats in Pesse, Bultinge 2, P7933 TW, Pesse.

Meld je aan!

15 maart: Smart mobility en het MIRT (Aafke den Hollander & Michiel Beck – Ministerie I&W)

Onder de paraplu van de samenwerkingsagenda RWS/DGMo werken Rijkswaterstaat en Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) samen uit wat het volwassen worden van Smart Mobility kan gaan betekenen voor de relatie tussen Smart Mobility en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het volwassen worden van Smart Mobility brengt kansen en ook uitdagingen met zich mee. Smart Mobility ontstijgt de fase van projectmatige aanpak. Een verschuiving naar de ‘lijn’ is wenselijk en noodzakelijk. Hieruit is een werkagenda opgesteld. Aafke den Hollander en Michiel Beck van het Ministerie I&W nemen ons mee in wat deze ontwikkelingen betekenen voor de sector en voor elke professional die hierbinnen werkzaam is.

Meld je aan!

22 maart: Nieuwe oplossingen: occasions elektrische auto (Paul Harms – Mobility Services)

Elektrische automobiliteit is momenteel in opkomst en wordt sterk gestimuleerd. Tegelijkertijd speelt er een ontwikkeling van “(auto)bezit naar (auto)gebruik”. Private leasing van auto’s wordt steeds populairder. Ook is zichtbaar dat elektrische aangedreven auto’s een langere levensduur lijken te hebben dan fossiel aangedreven auto’s. Mobility Services zet momenteel stappen om op deze ontwikkelingen in te springen. Paul Harms neemt ons mee wat hier zoal bij komt kijken.

Meld je aan!

Vragen of opmerkingen over het programma kunnen gesteld worden via smartmobility@provinciegroningen.nl.