Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van HIVE.MOBILITY. HIVE.MOBILITY vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en zal zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. HIVE.MOBILITY houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@hivemobility.nl

Dit privacy statement is niet van toepassing op (mobiele) internetsites van derden die eventueel via een (mobiele) internetsite van HIVE.MOBILITY via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Grondslag en doel gegevensverwerking

Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden – tenzij dat nodig is om met u te communiceren – niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt.

Informatie over bezoeken aan de website van HIVE.MOBILITY worden slechts gebruikt bij c.q. ter verbetering van onze dienstverlening aan u, waaronder begrepen het naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses met u in contact treden, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Daarnaast verwerkt HIVE.MOBILITY gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens?

Bij gebruik van een (mobiele) website van HIVE.MOBILITY en/of ontvangst van een online mailing van HIVE.MOBILITY verwerkt HIVE.MOBILITY de volgende persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op de betreffende website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres van uw internetbrowser en apparaattype

Door het opgeven van uw telefoonnummer geeft u HIVE.MOBILITY toestemming telefonisch contact met u op te nemen naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden.

De website van de HIVE.MOBILITY maakt gebruik van de noodzakelijke cookies. Voorts wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. HIVE.MOBILITY heeft in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens maatregelen getroffen inzake het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en is ’gegevens delen’ uitgezet. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden geplaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds de cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die HIVE.MOBILITY over u heeft verzameld in te zien en u kunt daartoe een verzoek doen bij HIVE.MOBILITY. U heeft ook het recht om HIVE.MOBILITY te verzoeken de over u verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover HIVE.MOBILITY beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u het recht om niet langer door HIVE.MOBILITY te worden benaderd met informatie over HIVE.MOBILITY. Indien HIVE.MOBILITY uw persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met info@hivemobility.nl

Klacht?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door HIVE.MOBILITY dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

HIVE.MOBILITY zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor HIVE.MOBILITY uw persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij HIVE.MOBILITY op grond van wet- en regelgeving gehouden of gerechtigd is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

HIVE.MOBILITY zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor een van de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door HIVE.MOBILITY ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. HIVE.MOBILITY heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die in opdracht van HIVE.MOBILITY persoonsgegevens verwerken en HIVE.MOBILITY is met die verwerkers een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeengekomen als HIVE.MOBILITY zelf hanteert.

Beveiliging

HIVE.MOBILITY heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kunt u contact opnemen met info@hivemobility.nl

Wijzigingen

HIVE.MOBILITY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Om die reden verdient het aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2020.