Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Deelautopilot in Groningen en Drenthe

Deelmobiliteit komt in steden steeds meer van de grond: de vraag en het aanbod groeit. Buiten de steden is er weinig aanbod, terwijl de autoafhankelijkheid erg hoog is. Deelmobiliteit kan een goede aanvulling zijn op het huidige mobiliteitssysteem en kan daarmee autobezit terugdringen. De vraag die in deze pilot voorop staat is hoe je als overheid deze ontwikkeling ook buiten de steden, en dan vooral op hubs, kan faciliteren en stimuleren en wat hiervoor nodig is.

Deelauto’s op 13 locaties

Er worden op 13 locaties in de provincies Groningen en Drenthe, op hubs en in kernen rondom de N34, elektrische deelauto’s neergezet – in eerste instantie één per locatie. Per locatie wordt geleidelijk de pilot uitgerold, waarbij bij iedere locatie de buurt en lokale partijen worden betrokken en uitgenodigd om gebruik te maken van de deelauto. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

De inzet van de pilot is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het concept en om het gebruik van de deelauto’s buiten de noordelijke steden te zien stijgen. Met deze pilot kan dusdanig vertrouwen ontstaan in het deelautoconcept, dat een aantal mensen hun derde of tweede auto wegdoen. Het gewenste eindresultaat is dat het project ná de pilotfase van 2 jaar zelfstandig door kan draaien, zonder (of met beperkte) overheidssteun.

Monitoring en onderzoek

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen worden de resultaten van de pilot gemonitord. Hiervoor is een nulmeting uitgevoerd en is een monitoringskader opgesteld, die periodiek gebruikt kan worden om het effect van de pilot in de gaten te houden. Op deze manier kan er op de situatie ingespeeld worden als een bepaalde locatie niet goed loopt of juist héél goed loopt. Met monitoring kan goed gekeken worden wat op welke locatie goed werkt om het gebruik te bevorderen.

Pilotpartners

Regio Groningen-Assen, provincie Drenthe en het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) dragen financieel bij aan deze pilot. Daarnaast wordt het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen gefinancierd door G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas). Century Autogroep is de uitvoerende partij.