Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Human Capital Agenda Smart Mobility

In Noord-Nederland werken we samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit, intelligente verkeerslichten (iVRI's) en autonoom vervoer spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor is op onderdelen een ander type kennis nodig: waar mobiliteit eerder (en nog steeds) veel ging over het aanleggen van wegen en fietspaden, gaat het nu ook over smart mobility. Data, digitalisering en dus ICT worden steeds meer een onderdeel van mobiliteit. Hoewel dit veel potentie heeft, kan deze ontwikkeling voor veel wegbeheerders zoals gemeenten een uitdaging zijn of leven er veel vragen.

Niet alle wegbeheerders hebben voldoende kennis en capaciteit om deze ontwikkelingen de ‘juiste’ aandacht te geven. Veelal omdat er minder mensen op het onderdeel verkeer en vervoer of mobiliteit zitten, en zij al een vol takenpakket hebben. De betreffende overheidsorganisaties staan echter voor eenzelfde uitdaging en kunnen elkaar ondersteunen door samen te werken en de capaciteits- en kennisvraag gezamenlijk te tackelen. Om die reden is de landelijke Human Capital Agenda Smart Mobility in het leven geroepen waarin o.a. het Rijk en de provincies samenwerken om de kennis en expertise op het gebied van smart mobility binnen overheden te vergroten. Om regio’s hierbij van dienst te zijn, wordt de landelijke Human Capital Agenda per regio verder uitgewerkt in een aanpak op maat.

Van opleiden tot kennisuitwisseling

Om van pilot naar implementatie van smart mobility te kunnen komen, is expertise en capaciteit nodig. Met de Human Capital Agenda worden overheden ondersteund met smart mobility-opgaves door de juiste mensen op de juiste plek, met de juiste kennis en vaardigheden in te zetten.

Op de Human Capital Agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • capaciteit: zittend- en (aantrekken van) nieuw personeel;
 • (andere/nieuwe) kennis en competenties, ervaring;
 • opleiding en cursus, inzetten trainees en stages;
 • kennisuitwisseling;
 • (inbedding in) werkprocessen die daarmee samenhangen;
 • (regionale) samenwerking.

Hoe pakken we het aan in Noord-Nederland?

Binnen de regio-aanpak van Noord-Nederland is er allereerst gefocust op de onderwerpen digitalisering en hubs en keten- en deelmobiliteit. In februari en maart van 2023 wordt de aanpak uitgebreid met de onderwerpen autonoom vervoer en slimme logistiek. Per onderwerp heeft er een verdiepende sessie plaatsgevonden of vindt deze nog plaats met een afvaardiging bestaande uit provincies en gemeenten uit Noord-Nederland. Daarnaast zijn ook een aantal kennisinstellingen en bedrijven betrokken. In deze sessies is en wordt onderzocht waar de overheden in de regio tegenaan lopen, waar behoefte aan is en welke aanknopingspunten of richtingen er zijn om dit op te kunnen pakken of anders te organiseren. Op basis hiervan is, dan wel wordt, per onderwerp een actieplan opgesteld. Meer informatie hierover vind je hieronder bij de thema’s.

Zij-instroomtraject
Verder is de provincie Groningen ook gestart met een zogeheten zij-instroomtraject, specifiek gericht op Smart Mobility. De bedoeling is dat hiermee extra capaciteit geworven wordt. Dit traject start vanaf oktober 2023 en richt zich op bestaande medewerkers van overheden en bedrijven die graag de overstap naar het smart mobility-werkveld willen maken en mensen vanuit de kaartenbak van het UWV die hiervoor in aanmerking komen. Voor het traject worden maximaal 15 mensen geselecteerd, die drie maanden een opleiding krijgen en daarna drie maanden werkervaring op gaan doen. Vervolgens wordt bekeken of ze een baan kunnen en willen krijgen. Meer informatie over dit traject en de werving vind je hier.

Wil je meer weten over de Human Capital Agenda Smart Mobility van Noord-Nederland of heb je specifieke vragen over smart mobility-opgaves, mail ons!

Welke thema’s komen aan bod in Noord-Nederland?

Digitaliseringsopgave
Eén van de thema’s waar in Noord-Nederland een actieplan voor is opgesteld, is de digitaliseringsopgave. Dit is een vrij nieuwe en complexe opgave waarbij verschillende overheden minder goed meekomen of de urgentie minder zien. Er is niet altijd een concrete aanpak voor digitalisering binnen het mobiliteitsdomein bepaald. Ook ontbreekt het nog te vaak aan mensen en juiste competenties. Toch zijn er voor de regio Noord-Nederland acties nodig om te kunnen voldoen aan de afspraak om eind 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde én structureel geborgd te hebben.

Voor de digitaliseringsopgave zijn op de korte termijn de volgende acties vastgelegd:

 • Competenties bij alle wegbeheerders m.b.t. (mobiliteits)data en bijhorende systemen en randvoorwaarden op peil brengen en structureel borgen. Dit kan d.m.v. cursussen en opleidingen of door het aanstellen van iemand die dit voor meerdere gemeenten doet voor de lange termijn. Trainingen en opleidingen kunnen waar mogelijk gecombineerd met kennisinstellingen gegeven worden onder de vlag van het innovatiecentrum Hive.Mobility. Deze zullen ook gedeeld worden via de landelijke Smart Mobility Academy van de Dutch Mobility Innovations-website.
 • Dataspecialisten aanstellen die wegbeheerders per data-item verder kunnen helpen, of benaderd kunnen worden door wegbeheerders bij (technische) vragen.
 • Een regionaal aanspreekpunt/kwartiermaker aanstellen die de opgave voor Noord-Nederland in goede banen leidt en de overheden verder kan helpen.
 • Beter en breder communiceren over nut en noodzaak van data in mobiliteit inclusief aansprekende en duidelijke voorbeelden van al behaalde resultaten in de praktijk. Het vergroten van de toegankelijkheid van deze informatie draagt hier ook aan bij en kan bijvoorbeeld gedaan worden via de gezamenlijke Hive.Mobility-website en de Kennisbank van de landelijke Dutch Mobility Innovations-website.

Wil je meer weten over de digitaliseringsopgave? Neem dan contact op.

Hubs, deel- en ketenmobiliteit
Hubs, deel- en ketenmobiliteit is ook een relatief nieuw thema, waarop in Noord-Nederland al grote stappen zijn gezet. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals deelautoconcepten, pakketkluizen of andere faciliteiten op hubs en Mobility as a Service. Ook binnen dit thema is voldoende capaciteit nodig om goed beleid te ontwikkelen en te leren van elkaars ervaringen. Daarnaast ontwikkelt dit thema zich continu. De al opgedane ervaringen in Drenthe en Groningen vormen een mooie basis om op verder te bouwen.

Om het thema goed op te pakken zijn de volgende acties vanuit de Human Capital Agenda uitgezet:

 • Het aanstellen van een aanspreekpunt voor Noord-Nederland op dit thema.
 • Een pool van deskundigen/regisseurs inrichten om wegbeheerders mee te nemen in dit thema.
 • Het aanbieden van trainingen en cursussen, waar mogelijk gezamenlijk met kennisinstellingen onder de vlag van het innovatiecentrum Hive.Mobility. Deze zullen ook gedeeld worden via de landelijke Smart Mobility Academy van de Dutch Mobility Innovations-website.
 • Beter en breder communiceren over nut en noodzaak van hubs, deel- en ketenmobiliteit inclusief aansprekende en duidelijke voorbeelden van al behaalde resultaten in de praktijk. Het vergroten van de toegankelijkheid van deze informatie draagt hier ook aan bij en kan gedaan worden via de website www.mobiliteitshubs.nl, de gezamenlijke Hive.Mobility-website en de Kennisbank van de landelijke Dutch Mobility Innovations-website.
 • Een roadshow organiseren langs alle (beoogde) hubs en het gesprek aangaan met gebruikers, omwonenden, winkeliers etc.

Wil je meer weten over hubs, deel- en ketenmobiliteit? Neem dan contact op met Martin Courtz, programmamanager Hub, provincie Drenthe.

Autonoom vervoer en slimme logistiek
Voor deze thema’s volgt een nadere toelichting zodra de actieplannen gereed zijn op basis van de geplande sessies in februari en maart 2023.

Waar kun je terecht voor vragen?

Het aantrekken van human capital en kennis, of het anders organiseren hiervan, is een belangrijk middel om de smart mobility-thema’s goed op te pakken in Noord-Nederland. Voor de thema’s ‘digitaliseringsopgave’ en ‘hubs, deel- en ketenmobiliteit’ is een plan opgesteld met geprioriteerde acties. In de toekomst zullen meer actieplannen volgen en zal deze pagina bijgewerkt worden met nieuwe thema’s. In de tussentijd kan je voor vragen contact met ons opnemen via info@hivemobility.nl