Toekomstbeeld Smart Mobility Campus 2030 gepresenteerd

Campus Groningen startte afgelopen jaar samen met Groningen Bereikbaar en Hive.Mobility een verkennend onderzoek naar de toekomst van mobiliteit op de Zernike Campus Groningen. De partijen wilden graag weten hoe de ideale Zernike Campus er op het gebied van slimme mobiliteit in 2030 uitziet en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om dit ideaalbeeld te bereiken.

Onder de noemer ‘Smart Mobility Campus 2030’ ging de Student Advies Commissie Groningen (SAC) aan de slag om dit toekomstbeeld en de route daarnaartoe in kaart te brengen. In februari presenteerde SAC hun eindrapport. In dit toekomstbeeld waren de drie centrale bouwblokken vanuit de mobiliteitsvisie van Campus Groningen: 1. Gastvrije, bereikbare campus, 2. Aantrekkelijk verblijfsklimaat, 3. Duurzame en innovatieve campus. Vanuit deze visie zijn drie hoofdthema’s geformuleerd op basis waarvan de SAC de onderzoeksresultaten heeft vormgegeven:

  1. De (campus)organisatie
  2. Mobiliteit en ruimtelijke inrichting
  3. Campus als proeftuinomgeving

Binnen deze thema’s werd veel aandacht besteed aan het op de juiste manier inrichten van een overkoepelende werkgroep die zich specifiek focust op mobiliteit en om hier een uniform beleid in te bewerkstelligen. Binnen het thema ‘ruimtelijke inrichting’ is met name ruimte vrijgemaakt voor de fiets en voetganger als twee meest duurzame en gezonde mobiliteitsvormen om je te bewegen over de campus. Daarnaast is actief rekening gehouden met de toevoer naar de campus om de beide campuslocaties goed bereikbaar te houden vanuit de binnenstad en regio.

Tot slot zijn innovatie en duurzaamheid twee belangrijke thema’s voor Campus Groningen, ook als het gaat om mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met studenten, onderzoekers en bedrijven. Op deze manier loopt de campus voorop met de implementatie van innovatieve initiatieven. Zo zijn bijvoorbeeld pilots met autonoom vervoer eerder regel dan uitzondering, schetst SAC.

Vervolg

Het hierboven geschetste toekomstbeeld van SAC fungeert als input en inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen en verdere discussie rondom de mobiliteit op de Zernike Campus. Irene Amsing, Community Coördinator Campus Groningen, vertelt: “Dit rapport van SAC zal zeker niet in de la belanden, maar een bijdrage leveren aan de algehele strategieontwikkeling van de Campus op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Hier ligt een toekomstbeeld dat ons richting geeft in wat we belangrijk vinden richting 2030. Dit maakt het rapport heel waardevol.

Nils Bruinsma, SAC, concludeert: “Het is mooi om te zien dat het onderwerp mobiliteit zo leeft op de Zernike Campus, maar wat misschien nog wel mooier is, is dat de partijen op de campus inzien dat samenwerken meer oplevert dan het opzetten van individuele initiatieven.