Noord-Nederland heeft de ambitie om in 2035 haar mobiliteit tot zero emissie en alle infrastructuur minimaal tot energieneutraal te brengen. Verduurzaming kan door in te zetten op alternatieve brandstoffen en (waterstof)elektrische aandrijving.

In Noord-Nederland zijn op dit moment pilots met waterstof in alle modaliteiten, maar we willen meer. Zo willen we de mogelijkheden van het deelbaar maken van infrastructuur voor tanken van duurzame brandstoffen inventariseren en een keten voor waterstof ontwerpen. We testen met alternatieve brandstoffen en elektrificatie van vervoer, maar dat betekent ook dat we methodieken moeten ontwikkelen voor het opvangen van fluctuaties in energieaanbod. Daarnaast valt er nog veel winst te behalen door te onderzoeken hoe ruimtegebruik en mobiliteit beter op elkaar afgestemd kunnen worden. En tot slot is er ook veel winst te halen in het beperken van de CO2-uitstoot bij de infrastructuur zelf (lage temperatuur asfalt bijvoorbeeld of CO2-neutrale rotondes).

Tanken van waterstofbus bij waterstofvulpunt.
Verduurzaming mobiliteit en infrastructuur

Hoofdthema

Eén van de hoofdthema’s voor verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur is waterstof. Waterstof speelt nu al enkele jaren een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave in Noord-Nederland. Gezien de ligging aan de Noordzee met een netwerk aan stroomkabels dat aan land komt bij de Eemshaven en pijpleidingen voor nu nog gas die hier beginnen, is het de ideale locatie voor het opzetten van een waterstofeconomie. Ook in de mobiliteitssector zijn we koploper als het gaat om waterstoftoepassingen. Van drones en bakfietsen tot bussen, treinen en vuilniswagens. In elke modaliteit hebben we inmiddels projecten op waterstof. Als geen ander weten we hoe je komt van pilot tot opschaling en uiteindelijk vast onderdeel in het (mobiliteits)systeem. En dat is precies wat we ook met waterstof willen doen.

Elektrische bus aan het opladen.
Verduurzaming mobiliteit en infrastructuur

Betrokken partners

Bij dit thema zijn veel van de partners van Hive.Mobility betrokken. Gemeente en provincie zetten er hun voertuigen en het openbaar vervoer op in, alle drie de kennisinstellingen doen er onderzoek naar en hebben leerstoelen of practica op het gebied van waterstof en energietransitie en ook voor de strategische partners Arriva, Qbuzz, OV-bureau Groningen Drenthe, Holthausen en BAM geldt dat ze zich volop bezighouden met verduurzaming in de mobiliteitssector. Zie hiervoor ook de vele voorbeelden onder het projectenoverzicht.

Afbeelding Hydrogen Valley.
Verduurzaming mobiliteit en infrastructuur

Subsidies

Noord-Nederland is de eerste ‘hydrogen valley’ in Europa. Met de Europese subsidie binnen dit zogeheten HEAVENN-project wordt de unieke positie van Noord-Nederland op het gebied waterstof herkend en erkend. Hoewel waterstof hierin vooral ook voor de chemie als goed zero-emissiealternatief geldt, is het zeker ook in de mobiliteit een goede en inmiddels al regelmatig gebruikte optie. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld de waterstofbussen als katalysator gewerkt hebben om waterstof vaker toe te passen. Met name in het zwaardere vervoer (bussen, treinen, schepen, vrachtwagens, etc.) gaat het de komende jaren een steeds interessantere oplossing worden en daar kan het lichtere vervoer dan mogelijk weer van meeprofiteren. Wel is het nog steeds zo dat er een onrendabele top overbrugd moet worden. Hiervoor kan aanvullende financiering vanuit Europa en/of landelijke instanties gezocht worden, zoals dit afgelopen jaren ook al een paar keer succesvol gedaan is. Hierbij kan naast HEAVENN bijvoorbeeld ook gedacht worden aan bijdrages vanuit de FCH-JU (onder meer JIVE), Shift2Rail, CEF en Horizon Europe. Daarbij kan dan steeds de unieke positie als ‘hydrogen valley’ benoemd worden.